VN | EN


× Trang chủ Vị trí Mặt Bằng CĂN HỘ MẪU 360 Tiện ích Giá trị đầu tư Tin tức Thư viện Liên hệ

Mặt bằng tầng điển hình (tầng 4-9 & 11-18)

(Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh )

Mặt bằng tầng 4-9 & 11-18

Căn 1 phòng ngủ

CĂN A1 - 50,17m2
CĂN A2 - 50,91m2
CĂN B2T10 - 56,78m2

Căn 2 phòng ngủ

CĂN B1 - 69,9m2
CĂN B2 - 62,3m2
CĂN B3 - 65,75m2
CĂN B4 - 63,93m2

Căn 3 phòng ngủ

CĂN C1 - 84,04m2
Căn hộ F17, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ F18, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ L02, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ L01, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ L10, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ L11, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ K06, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ K07, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ K15, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ K16, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ T01, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ T02, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ T10, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ T11, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ S17, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ S18, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ c17, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ c18, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ F16, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ F15, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ F19, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ F20, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ F08, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ F07, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ L03, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ L04, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ L08, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ L09, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ L12, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ L13, 2 phòng ngủ, diện tích 62,66m2
Căn hộ L15, 2 phòng ngủ, diện tích 62,66m2
Căn hộ L16, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ K01, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ K02, 2 phòng ngủ, diện tích 62,66m2
Căn hộ K04, 2 phòng ngủ, diện tích 62,66m2
Căn hộ K05, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ K08, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ K09, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ K13, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ K14, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ C19, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ C20, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ C16, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ C15, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ C08, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ C07, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ T03, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ T04, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ T08, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ T09, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ T12, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ T13, 2 phòng ngủ, diện tích 62,66m2
Căn hộ T15, 2 phòng ngủ, diện tích 62,66m2
Căn hộ T16, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ S07, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ S08, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ L14, 1 phòng ngủ, diện tích 50,91m2
Căn hộ T14, 1 phòng ngủ, diện tích 50,91m2
Căn hộ S15, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ S16, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ S19, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ S20, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ S05, 2 phòng ngủ, diện tích 65,75m2
Căn hộ K03, 1 phòng ngủ, diện tích 50,91m2
Căn hộ F14, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F13, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F12, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F11, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F10, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F09, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F01, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F04, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F24, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F23, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F22, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F21, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ L05, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ L06, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ L07, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ K12, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ K11, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ K10, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ T05, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ T06, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ T07, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S09, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S10, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S11, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S12, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S13, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S14, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S21, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S22, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S23, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S24, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S01, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S04, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C01, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C04, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C09, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C10, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C11, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C12, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C13, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C14, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C21, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C22, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C23, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C24, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F06, 2 phòng ngủ, diện tích 63,93m2
Căn hộ S06, 2 phòng ngủ, diện tích 63,93m2
Căn hộ C06, 2 phòng ngủ, diện tích 63,93m2
Căn hộ F02, 3 phòng ngủ, diện tích 84,04m2
Căn hộ F03, 3 phòng ngủ, diện tích 84,04m2
Căn hộ S03, 3 phòng ngủ, diện tích 84,04m2
Căn hộ S02, 3 phòng ngủ, diện tích 84,04m2
Căn hộ C03, 3 phòng ngủ, diện tích 84,04m2
Căn hộ C02, 3 phòng ngủ, diện tích 84,04m2
Căn hộ F05, 2 phòng ngủ, diện tích 65,75m2
Căn hộ C05, 2 phòng ngủ, diện tích 65,75m2

Tư Vấn

Tiên phong ứng dụng công nghệ smart home giúp tối ưu tiện nghi, đảm bảo an toàn cho người dùng và tiết kiệm năng lượng hiệu quả
Tổ hợp tiện ích đa năng, hiện đại phù hợp với nhiều lứa tuổi đang từng ngày kiến tạo nên phong cách sống thời thượng trong một cộng đồng văn minh, thân thiện
Nhờ nằm ngay Khu Đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM nên rất thích hợp để giới trí thức thuê ở
An cư lý tưởng bởi khoảng cách vừa phải đến các trục đường lớn và tầm nhìn panorama rộng thoáng
Khu Đông có tốc độ phát triển hạ tầng tốt nhất TP.HCM nên việc di chuyển vô cùng nhanh chóng
Với tốc độ phát triển nhanh và mạnh mẽ, Dĩ An có vị trí nằm giáp với TP.HCM đã chính thức là thành phố mới của Bình Dương, nơi có nhiều dự án đang phát triển
Dự án nằm trong khu vực giao thoa liên kết TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai, đón đầu quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM với vị thế tiểu vùng đô thị trung tâm
Khu vực lọt top 21 vùng có chiến lược phát triển thông minh, tiêu biểu của thế giới (Smart21)
TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM được thành lập trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, tương lai sẽ là một thành phố phát triển. Đây là yếu tố tác động tạo nên vùng tăng trưởng mới trong thời gian tới.
Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Hung Thịnh Incons) là doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực đầu tư, thiết kế, xây dựng công trình. Với thế mạnh về công nghệ cùng đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân giàu kinh nghiệm, vững tay nghề, Hung Thinh Incons luôn nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ và mỹ thuật của các công trình.
Công ty Cổ phần Property X (PropertyX) là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả trong lĩnh vực tiếp thị và phân phối bất động sản. PropertyX sở hữu đội ngũ 1.200 nhân sự cùng hệ thống 9 sàn giao dịch quy mô tại TP.HCM và khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Với tầm nhìn dài hạn cùng tư duy phát triển bền vững và chuyên nghiệp, Công ty TNHH Đại Phúc định hướng trở thành nhà phát triển Bất động sản uy tín. Công ty chuyên cung cấp ra thị trường những sản phẩm bất động sản chất lượng nhằm tối ưu hóa lợi ích cho nhà đầu tư và phục vụ nhu cầu an cư cho khách hàng, góp phần gia tăng chất lượng sống cộng đồng.
Hưng Thịnh Land là nhà phát triển BĐS uy tín tại Việt Nam đã phát triển thành công hàng loạt dự án BĐS trong suốt nhiều năm qua, cung cấp ra thị trường hơn 50.000 sản phẩm, tạo dựng chốn an cư cho cộng đồng. Hưng Thịnh Land sở hữu tiềm lực tài chính và nhân lực vững mạnh cùng việc kế thừa 18 năm kinh nghiệm, uy tín từ Tập đoàn Hưng Thịnh.